CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ( PCI) tỉnh Lào Cai năm 2018

Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ( PCI) tỉnh Lào Cai năm 2018

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt