The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch Cải thiện,nâng cao Chỉ số Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin giai đoạn 2018-2020

Kế hoạch Cải thiện,nâng cao Chỉ số Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin giai đoạn 2018-2020

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt