The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch Cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ( PCI) tỉnh Cà Mau năm 2018

Kế hoạch Cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ( PCI) tỉnh Cà Mau năm 2018

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt