The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch hành động Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Kế hoạch hành động Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tác giả: UBND

Ngày ban hành: 19 Tháng 1, 2023

Tóm tắt