The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch hành động: TIếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tính PCI tỉnh Đồng Tháp năm 2017

Kế hoạch hành động: TIếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tính PCI tỉnh Đồng Tháp năm 2017

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt