The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch hành động triển khai thực hiện nội dung về  cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ

Kế hoạch hành động triển khai thực hiện nội dung về cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ

Tác giả: UBND

Ngày ban hành: 16 Tháng 3, 2023

Tóm tắt