The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch Khắc phục các hạn chế kết quả bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban,ngành và UBND cấp huyện DDCI năm 2022

Kế hoạch Khắc phục các hạn chế kết quả bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban,ngành và UBND cấp huyện DDCI năm 2022

Tác giả: UBND

Ngày ban hành: 18 Tháng 1, 2023

Tóm tắt