The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Hưng Yên năm 2019

Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Hưng Yên năm 2019

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 7, 2019

Tóm tắt