CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019

Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 25 Tháng 5, 2019

Tóm tắt