CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ( PCI) tỉnh Bắc Kan năm 2018-2019

Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ( PCI) tỉnh Bắc Kan năm 2018-2019

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt