The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư-sản xuất-kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Đồng Tháp năm 2019

Kế hoạch Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư-sản xuất-kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Đồng Tháp năm 2019

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 03 Tháng 7, 2019

Tóm tắt