The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cơ bản và các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cơ bản và các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt