CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Kế hoạch Triển khai thực hiện năm 2019 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch Triển khai thực hiện năm 2019 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 09 Tháng 5, 2019

Tóm tắt