CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ-TU ngày 29/3/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ-TU ngày 29/3/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 24 Tháng 5, 2019

Tóm tắt