The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/12/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/12/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Bạc Liêu

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 26 Tháng 2, 2019

Tóm tắt