The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch triển khai thực hiện NQ số 01-NQ/TU ngày 1/9/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng ca

Kế hoạch triển khai thực hiện NQ số 01-NQ/TU ngày 1/9/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng ca

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt