CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Kế hoạch Về việc cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh, duy trì và cải thiện các Chỉ số PCI, PAPI, PAR Index, DDCI Bắc Ninh năm 2019

Kế hoạch Về việc cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh, duy trì và cải thiện các Chỉ số PCI, PAPI, PAR Index, DDCI Bắc Ninh năm 2019

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 13 Tháng 5, 2019

Tóm tắt