The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch Về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Long An

Kế hoạch Về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Long An

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 02 Tháng 5, 2019

Tóm tắt