The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh Hải Dương năm 2016

Kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh Hải Dương năm 2016

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt