The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

KH nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020

KH nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt