CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

KH nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020

KH nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt