CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Tác giả: Tỉnh ủy

Ngày ban hành: 29 Tháng 3, 2019

Tóm tắt