The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

QĐ về việc ban hành chương trình hành động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2015

QĐ về việc ban hành chương trình hành động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2015

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt