The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

QĐ v/v bổ sung, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011-2015

QĐ v/v bổ sung, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011-2015

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt