The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

QĐ v/v phê duyệt đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tỉnh Bình Dương

QĐ v/v phê duyệt đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tỉnh Bình Dương

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt