The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

QĐ v/v thành lập ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh PCI tỉnh Tuyên Quang

QĐ v/v thành lập ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh PCI tỉnh Tuyên Quang

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt