CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Quyết định Ban hành kế hoạch hành đông thực hiện Nghị quyết  số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu  cải thiện môi trường kinh doanh, n

Quyết định Ban hành kế hoạch hành đông thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, n

Tác giả: UBND tỉnh

Ngày ban hành: 22 Tháng 1, 2020

Tóm tắt