The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Quyết định Ban hành kế hoạch hành động thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện MTKD, nâng cáo năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

Quyết định Ban hành kế hoạch hành động thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện MTKD, nâng cáo năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

Tác giả: UBND

Ngày ban hành: 18 Tháng 1, 2023

Tóm tắt