The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính,tạo môi trường đầu tư,nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020

Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính,tạo môi trường đầu tư,nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt