The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Quyết định Kiện toàn Tổ công tác và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước

Quyết định Kiện toàn Tổ công tác và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước

Tác giả: UBND tỉnh

Ngày ban hành: 22 Tháng 4, 2020

Tóm tắt