CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Quyết định Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, Ban, ngành và địa phương (DDCI)  tỉnh Kon Tum

Quyết định Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, Ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Kon Tum

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 23 Tháng 7, 2019

Tóm tắt