CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, Ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2018

Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, Ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2018

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 31 Tháng 5, 2019

Tóm tắt