The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Quyết định thành lập nhóm kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tỉnh Bình Phước năm 2014

Quyết định thành lập nhóm kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tỉnh Bình Phước năm 2014

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt