The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Quyết định thành lập tổ công tác PCI nhằm thực hiện khảo sát và đánh giá hoạt động thủ tục hành chính cũng như chất lượng kinh doanh và môi trường đầu tư tỉnh Quảng Ninh năm 2014

Quyết định thành lập tổ công tác PCI nhằm thực hiện khảo sát và đánh giá hoạt động thủ tục hành chính cũng như chất lượng kinh doanh và môi trường đầu tư tỉnh Quảng Ninh năm 2014

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt