CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Quyết định Về việc công bố kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban , ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Yên Bái năm 2019

Quyết định Về việc công bố kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban , ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Yên Bái năm 2019

Tác giả: UBND tỉnh

Ngày ban hành: 04 Tháng 3, 2020

Tóm tắt