CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Quyết định Về việc phê duyệt ban hành Đề án "Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Điện Biên -DDCI"

Quyết định Về việc phê duyệt ban hành Đề án "Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Điện Biên -DDCI"

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 03 Tháng 9, 2019

Tóm tắt