The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Quyết định về việc Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở. Ban. ngành và địa phương tỉnh An Giang năm 2020

Quyết định về việc Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở. Ban. ngành và địa phương tỉnh An Giang năm 2020

Tác giả: UBND tỉnh

Ngày ban hành: 25 Tháng 2, 2020

Tóm tắt