The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Quyết định v/v: Phê duyệt bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở,ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Bình năm 2019

Quyết định v/v: Phê duyệt bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở,ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Bình năm 2019

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 31 Tháng 10, 2019

Tóm tắt