The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Quyết định: v/v phê duyệt Đề án nâng cao chỉ số NLCT cấp tỉnh PCI giai đoạn 2016-2020

Quyết định: v/v phê duyệt Đề án nâng cao chỉ số NLCT cấp tỉnh PCI giai đoạn 2016-2020

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt