The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Quyết định V/v phê duyệt và công bố xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp sở,ban, ngành và huyện, thành phố (DDCI) tỉnh Bắc Giang năm 2022

Quyết định V/v phê duyệt và công bố xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp sở,ban, ngành và huyện, thành phố (DDCI) tỉnh Bắc Giang năm 2022

Tác giả: UBND

Ngày ban hành: 22 Tháng 2, 2023

Tóm tắt