The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Thông báo Kết luận của chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị bàn giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Hòa Bình

Thông báo Kết luận của chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị bàn giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Hòa Bình

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt