The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Thông báo về việc kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Thông báo về việc kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt