The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư-sản xuất-kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư-sản xuất-kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt