The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Về việc chỉ đạo khắc phục những yếu kém thực hiện chỉ số PCI

Về việc chỉ đạo khắc phục những yếu kém thực hiện chỉ số PCI

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 30 Tháng 5, 2019

Tóm tắt