The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bài trình bày PCI 2010 của ông Trần Hữu Huỳnh

Bài trình bày PCI 2010 của ông Trần Hữu Huỳnh

Ngày ban hành: 15 Tháng 3, 2011

Tóm tắt

Bài trình bày PCI 2010 của ông Trần Hữu Huỳnh tại Lễ công bố

Ấn phẩm nổi bật

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022