CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bài trình bày PCI 2012 của GS Edmund Malesky

Bài trình bày PCI 2012 của GS Edmund Malesky

Ngày ban hành: 18 Tháng 3, 2013

Tóm tắt

Bài trình bày PCI 2012 của GS Edmund Malesky tại Lễ công bố