CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bài trình bày PCI 2015 của ông Đậu Anh Tuấn

Bài trình bày PCI 2015 của ông Đậu Anh Tuấn

Ngày ban hành: 28 Tháng 3, 2016

Tóm tắt

Bài trình bày PCI 2015 của ông Đậu Anh Tuấn tại Lễ công bố