The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bài trình bày PCI 2016 của ông Đậu Anh Tuấn

Bài trình bày PCI 2016 của ông Đậu Anh Tuấn

Ngày ban hành: 14 Tháng 3, 2017

Tóm tắt

Bài trình bày PCI 2016 của ông Đậu Anh Tuấn tại Lễ công bố