The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bài trình bày PCI 2017 của GS Edmund Malesky

Bài trình bày PCI 2017 của GS Edmund Malesky

Ngày ban hành: 22 Tháng 3, 2018

Tóm tắt

Bài trình bày PCI 2017 của GS Edmund Malesky tại Lễ công bố