The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bài trình bày PCI 2018 của ông Đậu Anh Tuấn

Bài trình bày PCI 2018 của ông Đậu Anh Tuấn

Ngày ban hành: 27 Tháng 3, 2019

Tóm tắt

Bài trình bày PCI 2018 của ông Đậu Anh Tuấn tại Lễ công bố

Ấn phẩm nổi bật

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022