CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bài trình bày PCI 2018 của ông Đậu Anh Tuấn

Bài trình bày PCI 2018 của ông Đậu Anh Tuấn

Ngày ban hành: 27 Tháng 3, 2019

Tóm tắt

Bài trình bày PCI 2018 của ông Đậu Anh Tuấn tại Lễ công bố

Ấn phẩm nổi bật

15 Tháng 4, 2021

Báo cáo PCI 2020

Năm 2020...

15 Tháng 4, 2021

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2020

Năm 2020...

26 Tháng 11, 2021

Báo cáo Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư - Đất đai - Xây dựng - Môi trường

Trong hơn...

Xem Ấn phẩm >