CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bài trình bày PCI 2020 của GS Edmund Malesky

Bài trình bày PCI 2020 của GS Edmund Malesky

Ngày ban hành: 15 Tháng 4, 2021

Tóm tắt

Bài trình bày PCI 2020 của GS Edmund Malesky tại Lễ công bố